MASIGNCLEAN101

TỔNG DÂN SỐ VIỆT NAM ĐỦ TUỔI ĐI BẦU - 65.133.998 NGƯỜI.

TỔNG DÂN SỐ VIỆT NAM ĐỦ TUỔI ĐI BẦU - 65.133.998 NGƯỜI.

0-14 tuổi: 24.3% (22.747.258) Chưa đủ tuổi đi bầu.
15-17 tuổi: 6% (5.573.848) Chưa đủ tuổi đi bầu.
18-24 tuổi: 11.8% (11.081.158)
25-54 tuổi: 44.8% (41.844.881)
55-64 tuổi: 7.4% (6.912.803)
65 tuổi +: 5.7% (5.295.156)

Tổng số người đủ tuổi đi bầu, nếu 100% tất cả mọi người đều đi bầu là 65.133.998 người.
Share This :
News


Tin tức thời sự, pháp luật, giải trí, hóng biến mới nhất.