Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam do ai quy định?

 a) Thủ tướng Chính phủ

b) Chính phủ

c) Bộ Nội vụ

d) Quốc hội

Nhận xét