Nội dung hợp tác quốc tế về thanh niên bao gồm?

 Nội dung hợp tác quốc tế về thanh niên bao gồm?

a) Tham gia tổ chức quốc tế; ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thanh niên; chương trình, dự án hợp tác quốc tế về thanh niên;

b) Trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý và chính sách, pháp luật về thanh niên;

c) Giao lưu giữa thanh niên Việt Nam với thanh niên các nước.

d) Tất cả nội dung trên

Nhận xét