Thanh niên là công dân Việt Nam?

 a) từ đủ 14 tuổi đến 30 tuổi.

b) từ đủ 156 tuổi đến 30 tuổi.

c) từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi.

d) từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi.

Nhận xét