Tổ chức nào dưới đây là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam?

 Tổ chức nào dưới đây là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam?

a) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

b) Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

c) Hội Sinh viên Việt Nam

d) Tất cả tổ chức trên

Nhận xét